قوانین تغییر و ایجاد عادت‌ها

دوره قوانین تغییر و ایجاد عادت‌ها       در این دوره شما تبدیل به یک فرد کاملا عمگرا میشوید و تمام آموزش‌های این دوره عملی و کاربردی است. در این دوره شما یادمیگیرید چگونه هرعادتی را که دوست دارید را در وجود خودتان بسازید یا هر عادت بدی را که دوست ندارید را ترک…